تخلیه فشار کنترل شده

تخلیه فشار کنترل شده

⭕️⭕️در فایل زیر ، تخلیه فشار کنترل شده در یک سیستم عملی بررسی شده است .👇👇👇

فشار تخلیه