عملکرد تست شکست

عملکرد تست شکست

⭕️⭕️در این فیلم عملکرد ساده سیستم_هیدرولیک توسط یک سیلندر کوچک برای تعیین نقطه شکست قطعات کوچک چوب

نشان داده شده است.در سیستم کنترل با افزایش فشار شیر_پروپرشنال و رسیدن
به نقطه شکست چوب،سیستم به صورت اتوماتیک بارگزاری را متوقف کرده و نیرو و
زمان شکست را اعلام می نماید.