نحوه نصب پمپ دوبل با دوفشارشکن دستی خطی و نحوه کنترل به وسیله شیر pباز